Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci

COMUNICAT DE PRESĂ 26.04.2016

S-au cartat habitatele a 5 arii naturale protejate din județul Covasna

Au fost elaborate planurile de management a cinci arii naturale protejate Natura 2000 din județul Covasna: Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Oltul Superior, Râul Negru și Mestecănişul de la Reci. Planurile au fost realizate de firma S.C. Multidimension SRL, durata contractului fiind de un an. După avizarea planurilor de către Agenția pentru Protecția Mediului din Județul Covasna acestea au fost depuse, spre aprobare la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor  în decembrie 2015. 

Elaborarea planurilor de management a fost precedată de ample studii de teren.  Pe teritoriul celor cinci arii protejate au fost inventariate, cartate și evaluate starea de conservare a 11 habitate de interes comunitar. Directiva habitate a fost creată pentru a conserva atât speciile de plante și animale sălbatice, cât și habitatele naturale din Uniunea Europeană, toate acțiunile bazate pe aceasta directivă fiind axate pe menținerea unui statut de conservare favorabil sau pe reabilitarea speciilor și habitatelor propuse.  


Situl Tinovul Apa Roșie se află în Munţii Nemira, în bazinetul pârâului Apa Roşie, la o altitudine de 990-1030 m, pe substrat de fliş (gresii) și are 66 ha. Tinovul din acest sit conservă trei habitate de turbărie de interes comunitar, dintre care două sunt prioritare pentru conservare, aflate într-o stare foarte bună de conservare datorită izolării. Acestea sunt: 7110* Turbării active, 7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat), 91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră.


Situl Mestecănişul de la Reci are o importanţă ştiinţifică deosebită prin speciile higrofile rare pentru România, reprezentate prin specii higrofile de terenuri slab înmlăştinite şi de margini de mlaştini împădurite. Are 7 habitate comunitare: 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior, 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin, 6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii , 6120 * Pajişti xerice pe substrat calcaros , 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition , 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion, 91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră.


Pe teritoriul Sitului Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului există doar un habitat protejat: 40A0*Tufărişuri subcontinentale peri-panonice. Habitatul are o suprafață aproximativ 1 ha și are o stare de conservare favorabilă.


Pe teritoriul siturilor Râul Negru și Oltul Superior nu au fost identificate habitate de interes comunitar.


Planurile de management și studiile aferente acestora au fost realizate în cadrul proiectului  „Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii.


Detalii suplimentare puteţi obţine de la dl. Toth Szabolcs Barnabás – Manager de proiect, tel: +40 267 313335, e-mail: tothszabolcs@kvmt.ro, d-na. Madarasi Csilla – responsabil comunicare-informare, tel: +40 267 313335, e-mail: madarasicsilla@kvmt.ro.

<< înapoi la prima pagină
Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României