Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului, Tinovul Apa Roşie, Tinovul Apa Lină-Honcsok, Oltul Superior, Râul Negru, Ciomad-Balvanyos şi Mestecănişul de la Reci
2019-10-02

Concurs de angajare

ANUNȚ

Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont

 

Organizează concurs de angajare, la sediul său din municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron, nr. 1, și va consta din 2 probe: proba scrisă în data de 24. 10. 2019 ora 10.00, iar proba de interviu în data de 28. 10. 2019  pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată,  a unei funcții contractuale  de execuție vacante  în cadrul Compartimentului “Serviciul Public Salvamont”

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 16. 10. 2019 inclusiv, ora 16,00, la sediul Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont.:

  • 1 post de salvator montan

Anunţ / Condiţii specifice de participare la concurs

Bibliografie

Formular de înscriere

Anunţul a fost publicat în data de: 02. 10. 2019

 

Condiții specifice de participare la concurs:

  • studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
  • să fi urmat și promovat cel puțin un stagiu de pregătire vară/iarnă organizat pentru salvatori montani

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de mai sus, candidații trebuie să îndeplinească condițiile de participare  și cele prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de  familie sau de unitățile saniatare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 16.10.2019 inclusiv, ora 16,00, la sediul Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

02. 10. 2019-16. 10. 2019 -depunerea dosarelor de concurs

        -în termen de maxim două zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs are loc selecția dosarelor

        - în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor se pot depune contestații

        - în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse

24. 10. 2019 – proba scrisă

        -- în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei scrise – notarea și comunicarea rezultatului probei scri

        - în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise se pot depune contestații

        - în termen  cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor  rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor contestațiilor depuse

28. 10. 2019– proba de interviu

        - în termen de maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei de interviu – notarea și comunicarea rezultatului probei scrise

        - în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului probei de interviu se pot depune contestații

        - în termen  cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor  rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor contestațiilor depuse

         - în termen de maxim o zi lucrătoare după expirarea termenului de comunicare a rezultatelor la contestațiile depuse se comuncă rezultatele finale ale concursului.

 

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

          1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

          2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

          3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

         4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

         5. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

        6. curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont sau  telefon : 0367 404 730.

<< înapoi la prima pagină
Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României