Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Habitate

Habitate

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan si alpin

6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii

6120 * Pajişti xerice pe substrat calcaros

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition

3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion

7110* Turbării active

91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră

9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)

4060 Tufărişuri alpine şi boreale

40A0*Tufărişuri subcontinentale peri-panonice

6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase

6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae)

6520 Fâneţe montane

7230 Mlaştini alcaline

91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

 

Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României