Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Consiliul Judetean Covasna Instrumente structurale
Managementul adecvat al ariilor naturale protejate Munţii Bodoc-Baraolt, Dealul Ciocaş - Dealul Viţelului şi Ciomad-Balvanyoş

Avize

Procedura de emitere a avizelor2023-04-19

Procedura intervenție și de prevenție urs brun (Ursus arctos) 2023-04-12

Cerere tip intervenție și de prevenție urs brun (Ursus arctos), în format  .pdf

 

Ordinul nr. 723/2022 Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

Articolul 4

(1) Exemplarele din specia urs brun prevăzute la art. 2 alin (2) lit. a) pot fi recoltate prin metoda „la pândă“ și „la dibuit“, în condițiile legii.

(2) Derogarea pentru recoltarea exemplarelor din specia urs brun prevăzute la art. 2 alin (2) lit. a) se realizează de către gestionarii fondurilor cinegetice cu care unitățile administrativ-teritoriale au încheiat contracte de permanență/intervenție imediată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

(3) Exemplarele din specia urs brun prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) pot fi recoltate prin metoda „la pândă“, în condițiile legii.

(4) Derogarea pentru capturarea în vederea relocării sau recoltarea exemplarelor din specia urs brun prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) se acordă de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Direcția biodiversitate, la solicitarea scrisă a gestionarului fondului cinegetic, în baza următoarelor documente:

a) punct de vedere al unei comisii constituite din reprezentanți ai agențiilor teritoriale pentru protecția mediului și ai comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, desemnați prin decizie a conducătorului structurii teritoriale, respectiv prin decizie a comisarului general al Gărzii Naționale de Mediu, la propunerea comisarilor-șefi, din care să reiasă existența unei situații de risc de pericol iminent pentru sănătatea și securitatea populației;

b) procese-verbale întocmite cu maximum 60 de zile înainte, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor și alte documente justificative relevante (solicitări scrise ale comitetelor județene pentru situații de urgență ori ale inspectoratelor de jandarmi județene, materiale foto-video, rapoarte privind acțiunile de înlăturare întocmite de gestionar și/sau Jandarmeria Română, rapoarte de monitorizare a exemplarelor care produc pagubele pe o perioadă de minimum 30 de zile), după caz;

c) rapoartele derogărilor obținute anterior în baza acestui ordin, dacă este cazul;

d) avizul administratorului ariei naturale protejate/Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, după caz.

(5) Pentru activitățile prevăzute la alin. (2) și (4) se va solicita și obține autorizația de mediu pentru recoltare/capturare, cu o valabilitate maximă de 15 zile.

(6) Exemplarele capturate/recoltate în aceste condiții se deduc din nivelul total de intervenție prevăzut la art. 2 alin. (2).

(7) Capturarea în vederea relocării sau recoltarea exemplarelor din specia urs brun în condițiile alin. (2) și (4) se realizează numai cu personalul tehnic de specialitate, după ce au fost monitorizate și identificate.

(8) Emiterea unei derogări din nivelul de intervenție stabilit pentru urs brun se realizează cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă.

(9) Recoltarea exemplarelor din specia urs brun care au atacat populația umană se poate realiza de către personalul tehnic de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în termen de 24 de ore de la producerea incidentului, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (6)

(10) Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația să transmită autorității publice teritoriale pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de recoltare un raport cu privire la acțiunea derulată, însoțit de documentele justificative care au stat la baza recoltării, în termen de 48 de ore de la data recoltării.

    Cerere

 

 

    Subsemnatul, ………………..……………….., identificat cu C.I. seria ….. nr. ……………….., CNP nr. …….………………..……………….., domiciliat în ………………..……………….., în calitate de reprezentant al ………………..……………….., (Se va completa de către persoanele juridice.) cu sediul social în localitatea ……………………..., str. ………………..nr …….., bl ……., sc. ……, ap …….., județul/sectorul ……………….., având codul fiscal (CUI) ……………….., nr. de înregistrare la registrul comerțului ……………….., în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr 723/2022, pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, solicit eliberarea avizului menționat la art. 4 alin (4) litera d.) de către Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont, reprezentantul Consiliului Județean Covasna, prevăzut a fi realizat în aria naturală protejată ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt/ROSCI0037 Ciomad Balvanyos/ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului.

    Documentele care stau la baza solicitării sunt următoarele (Se vor enumera documentele depuse):

 • ………………..
 • ………………..
 • ………………..
 • ………………..

    Date de contact: telefon/mobil . . ………………. ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

  

 

 

 

 

     
 

Data . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila
 

. . . . . . . . . .

 

 

Ordinul nr. 723/2022 Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

Articolul 4

(1) Exemplarele din specia urs brun prevăzute la art. 2 alin (2) lit. a) pot fi recoltate prin metoda „la pândă“ și „la dibuit“, în condițiile legii.

(2) Derogarea pentru recoltarea exemplarelor din specia urs brun prevăzute la art. 2 alin (2) lit. a) se realizează de către gestionarii fondurilor cinegetice cu care unitățile administrativ-teritoriale au încheiat contracte de permanență/intervenție imediată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

(3) Exemplarele din specia urs brun prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) pot fi recoltate prin metoda „la pândă“, în condițiile legii.

(4) Derogarea pentru capturarea în vederea relocării sau recoltarea exemplarelor din specia urs brun prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) se acordă de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Direcția biodiversitate, la solicitarea scrisă a gestionarului fondului cinegetic, în baza următoarelor documente:

a) punct de vedere al unei comisii constituite din reprezentanți ai agențiilor teritoriale pentru protecția mediului și ai comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de Mediu, desemnați prin decizie a conducătorului structurii teritoriale, respectiv prin decizie a comisarului general al Gărzii Naționale de Mediu, la propunerea comisarilor-șefi, din care să reiasă existența unei situații de risc de pericol iminent pentru sănătatea și securitatea populației;

b) procese-verbale întocmite cu maximum 60 de zile înainte, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor și alte documente justificative relevante (solicitări scrise ale comitetelor județene pentru situații de urgență ori ale inspectoratelor de jandarmi județene, materiale foto-video, rapoarte privind acțiunile de înlăturare întocmite de gestionar și/sau Jandarmeria Română, rapoarte de monitorizare a exemplarelor care produc pagubele pe o perioadă de minimum 30 de zile), după caz;

c) rapoartele derogărilor obținute anterior în baza acestui ordin, dacă este cazul;

d) avizul administratorului ariei naturale protejate/Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, după caz.

(5) Pentru activitățile prevăzute la alin. (2) și (4) se va solicita și obține autorizația de mediu pentru recoltare/capturare, cu o valabilitate maximă de 15 zile.

(6) Exemplarele capturate/recoltate în aceste condiții se deduc din nivelul total de intervenție prevăzut la art. 2 alin. (2).

(7) Capturarea în vederea relocării sau recoltarea exemplarelor din specia urs brun în condițiile alin. (2) și (4) se realizează numai cu personalul tehnic de specialitate, după ce au fost monitorizate și identificate.

(8) Emiterea unei derogări din nivelul de intervenție stabilit pentru urs brun se realizează cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă.

(9) Recoltarea exemplarelor din specia urs brun care au atacat populația umană se poate realiza de către personalul tehnic de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în termen de 24 de ore de la producerea incidentului, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (6)

(10) Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația să transmită autorității publice teritoriale pentru protecția mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfășurat acțiunea de recoltare un raport cu privire la acțiunea derulată, însoțit de documentele justificative care au stat la baza recoltării, în termen de 48 de ore de la data recoltării.

    Cerere

 

 

    Subsemnatul, ………………..……………….., identificat cu C.I. seria ….. nr. ……………….., CNP nr. …….………………..……………….., domiciliat în ………………..……………….., în calitate de reprezentant al ………………..……………….., (Se va completa de către persoanele juridice.) cu sediul social în localitatea ……………………..., str. ………………..nr …….., bl ……., sc. ……, ap …….., județul/sectorul ……………….., având codul fiscal (CUI) ……………….., nr. de înregistrare la registrul comerțului ……………….., în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr 723/2022, pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, solicit eliberarea avizului menționat la art. 4 alin (4) litera d.) de către Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont, reprezentantul Consiliului Județean Covasna, prevăzut a fi realizat în aria naturală protejată ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt/ROSCI0037 Ciomad Balvanyos/ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului.

    Documentele care stau la baza solicitării sunt următoarele (Se vor enumera documentele depuse):

 • ………………..
 • ………………..
 • ………………..
 • ………………..

    Date de contact: telefon/mobil . . ………………. ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

  

 

 

 

 

     
 

Data . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila
 

. . . . . . . . . .

 

 

 

Procedura emitere conditii specifice2023-04-12

Cerere tip emitere conditii specifice, în format .pdf

 

Ordinul nr. 1822/2020 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, metodologie de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate

 

Articolul 22 (1) La punerea în valoare a arboretelor din fondul forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia, situate în arii naturale protejate, anterior emiterii delegației de marcare a arborilor, respectiv a autorizației de exploatare forestieră, ocoalele silvice solicită administratorilor ariilor naturale protejate sau, după caz, autorității responsabile:

a) condițiile specifice la punerea în valoare a arboretelor din fondul forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia, situate în ariile naturale protejate, la nivel U.P. (unitate de producție), necesare menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, precum și a celorlalte elemente naturale/de patrimoniu natural prezente în arboretele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată;

b) condițiile specifice pentru desfășurarea activității de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, care vor fi introduse în cuprinsul autorizației de exploatare forestieră, în vederea menținerii/îmbunătățirii stării de conservare a speciilor/habitatelor, precum și a celorlalte elemente naturale/de patrimoniu natural prezente în arboretele pentru care a fost desemnată aria naturală protejată;

c) condițiile specifice aferente activităților de la lit. a) și b), impuse în cazul masei lemnoase afectate de factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici, inclusiv pentru cea suprapusă marcării inițiale.

(2) Condițiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) au valabilitate pentru anul în curs și sunt emise pe U.P. (unitate de producție).

(3) Condițiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. c) au valabilitate pentru anul în curs și se emit pe unități amenajistice (u.a.).

(4) Emiterea condițiilor specifice prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) de către administratorul ariei naturale protejate/ autoritatea responsabilă se face, după caz, pe baza prevederilor planului de management și regulamentului ariei naturale protejate respective, obiectivelor de conservare specifice și măsurilor minime de conservare, precum și ale legislației specifice din domeniul biodiversității și ariilor naturale protejate.

(5) Termenele în care se solicită condițiile specifice se conformează distincției prevăzute la alin. (1), după cum urmează:

a) pentru cele aferente alin. (1) lit. a) și b), cu cel puțin 30 de zile înainte de emiterea delegației de marcare a arborilor ce urmează a fi puși în valoare sau, după caz, a autorizației de exploatare forestieră; cu cel puțin 5 zile înaintea demarării activității de marcare/exploatare forestieră, ocolul silvic solicitant invită un reprezentant al structurii de administrare a ariei/ariilor naturale protejate/autorității responsabile în vederea participării la desfășurarea activităților menționate. În caz de neparticipare, motivul care a stat la baza neparticipării se va transmite în scris și va fi atașat la dosarul partizii;

b) pentru cele aferente alin. (1) lit. c), cu cel puțin 15 zile înainte de emiterea delegației de marcare a arborilor afectați de factori destabilizatori, biotici și/sau abiotici, sau, după caz, a autorizației de exploatare forestieră, cu mențiunea că transmiterea invitației mai sus enunțată constituie și în acest caz obligația ocolului silvic solicitant.

(6) Delegația de marcare, respectiv autorizația de exploatare forestieră se emite pe baza condițiilor specifice.

(7) În vederea emiterii condițiilor specifice de la alin. (1) lit. a) și b), ocoalele silvice vor transmite administratorilor de arii naturale protejate sau, după caz, autorității responsabile informațiile și datele necesare pentru îndeplinirea responsabilităților pe care le au potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, concretizate în următoarele documente:

a) descrierea parcelară a unității/unităților amenajistice în care va avea loc punerea în valoare și care va/vor fi supusă/supuse exploatării;

b) o documentație ce va cuprinde elementele relevante ce vor fi inserate în delegația de marcare, respectiv felul tăierii și natura produsului, parcela, subparcela, numele proprietarului, denumirea cantonului silvic, respectiv locația în care se marchează arborii ce urmează a fi puși în valoare;

c) o copie a hărții unității/unităților amenajistice în care va avea loc punerea în valoare și care va/vor fi supusă/supuse exploatării, în format .pdf sau electronic vectorial, fișier de tip .shp în sistem stereografic de proiecție 1970;

d) în cazul suprafețelor de fond forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, vor fi transmise descrierea parcelară din ultimul amenajament silvic întocmit pentru suprafața respectivă, o copie a hărții cantonului silvic în a cărui arondare se află suprafața respectivă și coordonatele geografice sau coordonate într-un sistem de proiecție național (Stereo1970) pentru cel puțin un punct din interiorul fiecărui parchet și pentru cel puțin un punct din platforma primară;

e) pentru vegetația forestieră din afara fondului forestier național va fi transmisă o schiță cu evidențierea de către proprietar/ocolul silvic a limitelor proprietății, conform actelor de proprietate, și coordonatele geografice pentru cel puțin un punct din interiorul proprietății;

f) pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. c), pentru punerea în valoare, se va transmite memoriul justificativ prin care este/sunt prezentat/prezentați factorul/factorii biotic/biotici sau abiotic/abiotici care a/au afectat arboretul/arboretele, în cazul în care este necesară modificarea prevederilor amenajamentului silvic în vigoare sau raportului pădurarului de semnalare a arborilor uscați, verificat de către șeful de district, respectiv actul/actele de punere în valoare în stadiul „APROBAT“, listat/e din Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, pentru emiterea condițiilor specifice la desfășurarea activității de exploatare forestieră.

(8) Termenul în care administratorii ariilor naturale protejate/autoritatea responsabilă transmit(e) ocoalelor silvice condițiile specifice menționate la alin. (1) lit. a) și b), respectiv alin. (1) lit. c) este de 25 de zile, în primul caz, respectiv 5 zile, în cel de al doilea, și curge de la data primirii documentației corecte și complete.

(9) În cazul în care administratorii ariilor naturale protejate nu emit condițiile specifice menționate la alin. (1) lit. a)-c) în termenele prevăzute la alin. (8), ocoalele silvice notifică autoritatea responsabilă în acest sens. Conformitatea condițiilor specifice cu documentația aferentă ariei naturale protejate, în funcție de obiectivele de conservare a habitatelor și speciilor de faună și floră caracteristice fiecărei zone, coroborat cu transmiterea/netransmiterea condițiilor specifice în termenele legale, constituie criteriu de evaluare a administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv a administratorilor-parteneri ai ariilor naturale protejate.

(10) Ocoalele silvice transmit o copie după autorizația de exploatare, ce va conține condițiile specifice menționate la alin. (1) lit. b) și c), în termen de 7 (șapte) zile de la emitere, către administratorii ariilor naturale protejate sau, după caz, către autoritatea responsabilă, în vederea monitorizării din punctul de vedere al conservării biodiversității.

(11) Informațiile și datele cuprinse în documentele de la alin. (7) lit. a)-e) și alin. (10) fac parte din cele specificate la art. 50 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar nefurnizarea lor se sancționează potrivit dispozițiilor art. 53 alin. (2) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Analizarea informațiilor și datelor transmise, precum și emiterea condițiilor specifice se vor tarifa conform legislației în vigoare.

 

 

    Cerere

 

 

    Subsemnatul, ………………..……………….., identificat cu C.I. seria ….. nr. ……………….., CNP nr. …….………………..……………….., domiciliat în ………………..……………….., în calitate de reprezentant al ………………..……………….., (Se va completa de către persoanele juridice.) cu sediul social în localitatea ……………………..., str. ………………..nr …….., bl ……., sc. ……, ap …….., județul/sectorul ……………….., având codul fiscal (CUI) ……………….., nr. de înregistrare la registrul comerțului ……………….., în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr 1822/2020, Metodologia de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate, art. 22, alin 1., solicit eliberarea condițiilor specifice pentru punerea în valoare a arboretelor din fondul forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia, situate în arii naturale protejate/a autorizației de exploatare forestieră de către Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont, reprezentantul Consiliului Județean Covasna, prevăzut a fi realizat în aria naturală protejată ROSPA0082 Munții Bodoc-Baraolt/ROSCI0037 Ciomad Balvanyos/ROSCI0056 Dealul Ciocaș-Dealul Vițelului.

    Documentele care stau la baza solicitării sunt următoarele (Se vor enumera documentele depuse):

 • ………………..
 • ………………..
 • ………………..
 • ………………..

    Date de contact: telefon/mobil . . ………………. ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .

  

 

 

 

 

     
 

Data . . . . . . . . . .

Semnătura și ștampila
 

. . . . . . . . . .

 

 

 

Calendar noutăți
Meteo
Link-uri utile
Proiect cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României